Komision i Ekonomisë miraton marrëveshjen për një kredi të OSSHE